Crypto exchange Kucoin

Market Proton (XPR) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: XPR-BTC
123...1112
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-23 0.0000 BTC 245,678.8730 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-22 0.0000 BTC 3,711,524.4612 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-21 0.0000 BTC 2,961,904.4927 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-20 0.0000 BTC 5,155,752.9968 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-19 0.0000 BTC 4,056,847.9289 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-18 0.0000 BTC 2,628,781.3649 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-17 0.0000 BTC 1,323,983.3746 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-16 0.0000 BTC 1,028,264.3058 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-15 0.0000 BTC 1,906,455.7833 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-14 0.0000 BTC 2,070,209.6105 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-13 0.0000 BTC 3,013,777.2496 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-12 0.0000 BTC 609,300.9610 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-11 0.0000 BTC 7,674,903.7131 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-10 0.0000 BTC 1,969,988.1491 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-09 0.0000 BTC 9,417,266.8341 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-08 0.0000 BTC 5,640,191.3644 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-07 0.0000 BTC 1,846,152.7225 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-06 0.0000 BTC 596,167.3190 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-05 0.0000 BTC 2,286,941.2830 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-04 0.0000 BTC 1,920,059.7563 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-03 0.0000 BTC 5,046,337.8298 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-02 0.0000 BTC 1,196,013.1639 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-03-01 0.0000 BTC 4,030,724.0794 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-28 0.0000 BTC 4,738,856.0337 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-27 0.0000 BTC 272,809.7922 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-26 0.0000 BTC 138,852.7629 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-25 0.0000 BTC 2,277,067.3370 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-24 0.0000 BTC 891,574.7083 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-23 0.0000 BTC 1,659,885.2906 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-22 0.0000 BTC 2,789,750.6095 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-21 0.0000 BTC 3,928,427.6667 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-20 0.0000 BTC 4,813,375.3962 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-19 0.0000 BTC 9,196,679.7176 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-18 0.0000 BTC 5,607,978.7038 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-17 0.0000 BTC 669,933.4890 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-16 0.0000 BTC 11,727,172.0602 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-15 0.0000 BTC 3,184,518.0332 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-14 0.0000 BTC 3,177,725.1026 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-13 0.0000 BTC 10,557,087.4307 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-12 0.0000 BTC 9,964,828.7530 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-11 0.0000 BTC 7,772,656.2276 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-10 0.0000 BTC 6,830,295.2521 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-09 0.0000 BTC 15,444,654.9555 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-08 0.0000 BTC 19,422,354.7749 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-07 0.0000 BTC 4,409,340.0997 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-06 0.0000 BTC 15,585,085.8263 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-05 0.0000 BTC 4,922,737.4631 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-04 0.0000 BTC 477,706.0264 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-03 0.0000 BTC 263,037.9821 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-02-02 0.0000 BTC 4,754,341.0907 XPR 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...1112