Crypto exchange Bittrex

Market KardiaChain (KAI) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Bittrex: KAI-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-07 0.0000 BTC 2,872.5894 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-06 0.0000 BTC 2,496.4991 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-05 0.0000 BTC 13,761.5953 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-04 0.0000 BTC 37,268.3911 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-03 0.0000 BTC 2,961.3740 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-02 0.0000 BTC 49,959.1701 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-01 0.0000 BTC 10,032.6569 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-30 0.0000 BTC 43,294.6087 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-29 0.0000 BTC 11,722.7969 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-28 0.0000 BTC 4,538.6799 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-27 0.0000 BTC 17,919.0795 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-26 0.0000 BTC 55,607.9361 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-25 0.0000 BTC 34,054.8094 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-24 0.0000 BTC 5,698.7919 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-23 0.0000 BTC 151,285.1904 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-22 0.0000 BTC 14,447.1730 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-21 0.0000 BTC 200.0000 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-20 0.0000 BTC 22,580.4794 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-19 0.0000 BTC 66,886.5029 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-18 0.0000 BTC 49,205.8116 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-17 0.0000 BTC 40,993.2497 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-16 0.0000 BTC 11,595.3267 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-15 0.0000 BTC 93,487.8889 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-14 0.0000 BTC 66,409.9754 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-13 0.0000 BTC 4,607.1922 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-12 0.0000 BTC 3,961.1398 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-11 0.0000 BTC 1,744.9328 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-10 0.0000 BTC 14,139.1535 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-09 0.0000 BTC 44,225.4984 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-08 0.0000 BTC 242,744.1658 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-07 0.0000 BTC 20,046.8552 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-06 0.0000 BTC 62,096.6394 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-05 0.0000 BTC 22,169.1684 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-04 0.0000 BTC 11,597.5791 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-03 0.0000 BTC 14,064.1926 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-02 0.0000 BTC 14,697.7162 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-01 0.0000 BTC 14,916.1215 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-31 0.0000 BTC 32,025.5449 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-30 0.0000 BTC 31,669.8246 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-29 0.0000 BTC 3,290.4781 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-28 0.0000 BTC 13,461.4005 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-27 0.0000 BTC 12,854.3907 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-26 0.0000 BTC 11,226.0841 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-25 0.0000 BTC 31,328.2217 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-24 0.0000 BTC 6,031.1312 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-23 0.0000 BTC 4,641.7482 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-22 0.0000 BTC 28,726.1546 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-21 0.0000 BTC 4,465.1177 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-20 0.0000 BTC 32,573.7442 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-19 0.0000 BTC 5,577.0673 KAI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC