Crypto exchange OKEx

Market Gifto (GTO) / Tether (USDT)

Identifier on OKEx: GTO-USDT
123...2526
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-18 0.0447 USDT 44,037,981.7304 GTO 0.0445 USDT 0.0433 USDT 0.0517 USDT 0.0449 USDT
2021-10-17 0.0443 USDT 20,881,081.4991 GTO 0.0440 USDT 0.0432 USDT 0.0466 USDT 0.0446 USDT
2021-10-16 0.0431 USDT 33,421,808.3996 GTO 0.0422 USDT 0.0411 USDT 0.0486 USDT 0.0441 USDT
2021-10-15 0.0419 USDT 44,425,924.8174 GTO 0.0417 USDT 0.0401 USDT 0.0450 USDT 0.0422 USDT
2021-10-14 0.0407 USDT 20,719,700.1933 GTO 0.0396 USDT 0.0390 USDT 0.0423 USDT 0.0417 USDT
2021-10-13 0.0389 USDT 27,816,999.8468 GTO 0.0381 USDT 0.0376 USDT 0.0423 USDT 0.0396 USDT
2021-10-12 0.0385 USDT 23,639,653.3620 GTO 0.0388 USDT 0.0357 USDT 0.0395 USDT 0.0381 USDT
2021-10-11 0.0397 USDT 19,691,716.9060 GTO 0.0407 USDT 0.0385 USDT 0.0408 USDT 0.0388 USDT
2021-10-10 0.0414 USDT 16,434,699.4123 GTO 0.0421 USDT 0.0404 USDT 0.0422 USDT 0.0407 USDT
2021-10-09 0.0414 USDT 23,194,164.5020 GTO 0.0408 USDT 0.0406 USDT 0.0448 USDT 0.0421 USDT
2021-10-08 0.0404 USDT 21,112,483.8954 GTO 0.0400 USDT 0.0391 USDT 0.0420 USDT 0.0408 USDT
2021-10-07 0.0397 USDT 37,107,604.3263 GTO 0.0395 USDT 0.0390 USDT 0.0491 USDT 0.0400 USDT
2021-10-06 0.0389 USDT 30,078,237.9903 GTO 0.0384 USDT 0.0371 USDT 0.0410 USDT 0.0394 USDT
2021-10-05 0.0372 USDT 26,289,670.4140 GTO 0.0360 USDT 0.0357 USDT 0.0417 USDT 0.0385 USDT
2021-10-04 0.0370 USDT 18,359,377.2457 GTO 0.0380 USDT 0.0353 USDT 0.0392 USDT 0.0360 USDT
2021-10-03 0.0374 USDT 19,272,095.2548 GTO 0.0369 USDT 0.0365 USDT 0.0389 USDT 0.0380 USDT
2021-10-02 0.0361 USDT 31,094,733.7736 GTO 0.0353 USDT 0.0352 USDT 0.0381 USDT 0.0369 USDT
2021-10-01 0.0345 USDT 28,562,134.9161 GTO 0.0337 USDT 0.0333 USDT 0.0355 USDT 0.0353 USDT
2021-09-30 0.0331 USDT 23,461,435.0992 GTO 0.0325 USDT 0.0315 USDT 0.0339 USDT 0.0337 USDT
2021-09-29 0.0323 USDT 29,144,808.5695 GTO 0.0320 USDT 0.0315 USDT 0.0346 USDT 0.0325 USDT
2021-09-28 0.0327 USDT 30,254,302.7615 GTO 0.0334 USDT 0.0315 USDT 0.0354 USDT 0.0320 USDT
2021-09-27 0.0330 USDT 29,714,558.2269 GTO 0.0326 USDT 0.0321 USDT 0.0371 USDT 0.0334 USDT
2021-09-26 0.0331 USDT 22,443,808.9097 GTO 0.0336 USDT 0.0297 USDT 0.0337 USDT 0.0325 USDT
2021-09-25 0.0333 USDT 20,337,069.0432 GTO 0.0329 USDT 0.0326 USDT 0.0352 USDT 0.0336 USDT
2021-09-24 0.0345 USDT 36,050,164.9607 GTO 0.0360 USDT 0.0311 USDT 0.0379 USDT 0.0329 USDT
2021-09-23 0.0356 USDT 28,557,219.6614 GTO 0.0353 USDT 0.0348 USDT 0.0376 USDT 0.0360 USDT
2021-09-22 0.0352 USDT 33,092,925.9012 GTO 0.0352 USDT 0.0310 USDT 0.0355 USDT 0.0353 USDT
2021-09-21 0.0370 USDT 34,085,468.7545 GTO 0.0388 USDT 0.0322 USDT 0.0392 USDT 0.0352 USDT
2021-09-20 0.0415 USDT 36,520,848.6596 GTO 0.0441 USDT 0.0354 USDT 0.0482 USDT 0.0388 USDT
2021-09-19 0.0455 USDT 20,246,460.9432 GTO 0.0469 USDT 0.0431 USDT 0.0474 USDT 0.0441 USDT
2021-09-18 0.0451 USDT 23,441,396.5365 GTO 0.0434 USDT 0.0419 USDT 0.0526 USDT 0.0469 USDT
2021-09-17 0.0440 USDT 13,782,284.9265 GTO 0.0446 USDT 0.0426 USDT 0.0450 USDT 0.0433 USDT
2021-09-16 0.0453 USDT 14,950,723.1014 GTO 0.0460 USDT 0.0438 USDT 0.0470 USDT 0.0446 USDT
2021-09-15 0.0456 USDT 17,446,645.2460 GTO 0.0452 USDT 0.0440 USDT 0.0495 USDT 0.0459 USDT
2021-09-14 0.0442 USDT 19,528,867.7981 GTO 0.0432 USDT 0.0428 USDT 0.0469 USDT 0.0452 USDT
2021-09-13 0.0451 USDT 31,203,588.0196 GTO 0.0470 USDT 0.0417 USDT 0.0501 USDT 0.0432 USDT
2021-09-12 0.0466 USDT 20,401,318.6069 GTO 0.0461 USDT 0.0443 USDT 0.0484 USDT 0.0470 USDT
2021-09-11 0.0445 USDT 37,671,442.6500 GTO 0.0430 USDT 0.0422 USDT 0.0480 USDT 0.0461 USDT
2021-09-10 0.0433 USDT 39,574,510.2925 GTO 0.0436 USDT 0.0413 USDT 0.0492 USDT 0.0430 USDT
2021-09-09 0.0432 USDT 28,549,569.9472 GTO 0.0427 USDT 0.0417 USDT 0.0452 USDT 0.0436 USDT
2021-09-08 0.0444 USDT 44,318,434.2468 GTO 0.0461 USDT 0.0378 USDT 0.0489 USDT 0.0427 USDT
2021-09-07 0.0515 USDT 37,327,397.0358 GTO 0.0568 USDT 0.0405 USDT 0.0583 USDT 0.0462 USDT
2021-09-06 0.0552 USDT 31,332,203.6803 GTO 0.0537 USDT 0.0527 USDT 0.0580 USDT 0.0568 USDT
2021-09-05 0.0531 USDT 19,045,665.8705 GTO 0.0525 USDT 0.0511 USDT 0.0554 USDT 0.0537 USDT
2021-09-04 0.0526 USDT 12,804,141.7502 GTO 0.0527 USDT 0.0515 USDT 0.0533 USDT 0.0525 USDT
2021-09-03 0.0522 USDT 19,653,963.4336 GTO 0.0518 USDT 0.0514 USDT 0.0544 USDT 0.0527 USDT
2021-09-02 0.0505 USDT 29,408,384.5009 GTO 0.0492 USDT 0.0492 USDT 0.0548 USDT 0.0518 USDT
2021-09-01 0.0488 USDT 17,621,327.3791 GTO 0.0485 USDT 0.0462 USDT 0.0493 USDT 0.0492 USDT
2021-08-31 0.0484 USDT 17,718,641.9639 GTO 0.0484 USDT 0.0466 USDT 0.0499 USDT 0.0484 USDT
2021-08-30 0.0490 USDT 19,091,105.0378 GTO 0.0497 USDT 0.0464 USDT 0.0504 USDT 0.0484 USDT
123...2526