Crypto exchange OKEx

Market Gifto (GTO) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: GTO-BTC
123...3435
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-20 0.0000 BTC 14,791,646.6210 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-19 0.0000 BTC 14,651,008.5000 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-18 0.0000 BTC 16,056,657.6560 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-17 0.0000 BTC 14,601,045.0030 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-16 0.0000 BTC 16,691,777.5780 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-15 0.0000 BTC 13,156,155.3410 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-14 0.0000 BTC 16,313,248.0280 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-13 0.0000 BTC 13,850,382.3690 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-12 0.0000 BTC 17,465,790.0420 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-11 0.0000 BTC 13,215,570.9010 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-10 0.0000 BTC 9,548,622.4160 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-09 0.0000 BTC 11,608,518.9450 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-08 0.0000 BTC 11,096,494.6920 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-07 0.0000 BTC 11,928,316.0780 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-06 0.0000 BTC 10,869,659.6580 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-05 0.0000 BTC 9,450,806.6100 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-04 0.0000 BTC 8,714,518.0330 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-03 0.0000 BTC 10,397,660.4620 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-02 0.0000 BTC 11,293,472.7290 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-01 0.0000 BTC 9,968,485.9870 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-31 0.0000 BTC 13,762,475.9920 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-30 0.0000 BTC 15,771,455.5560 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-29 0.0000 BTC 18,677,580.4330 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-28 0.0000 BTC 22,087,547.9050 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-27 0.0000 BTC 15,018,988.9910 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-26 0.0000 BTC 16,884,967.3550 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-25 0.0000 BTC 13,285,479.8270 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-24 0.0000 BTC 22,444,636.9710 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-23 0.0000 BTC 23,573,449.5230 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-22 0.0000 BTC 13,622,606.0220 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-21 0.0000 BTC 12,558,297.2490 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-20 0.0000 BTC 12,709,688.2330 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-19 0.0000 BTC 18,113,126.1840 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-18 0.0000 BTC 6,920,777.6630 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-17 0.0000 BTC 18,825,691.5160 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-16 0.0000 BTC 19,091,831.4680 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-15 0.0000 BTC 18,515,985.5040 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-14 0.0000 BTC 21,550,430.8860 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-13 0.0000 BTC 20,706,802.2440 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-12 0.0000 BTC 22,440,521.2810 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-11 0.0000 BTC 24,482,278.5440 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-10 0.0000 BTC 18,730,004.5740 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-09 0.0000 BTC 18,056,839.5090 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-08 0.0000 BTC 18,731,949.4630 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-07 0.0000 BTC 19,457,780.1380 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-06 0.0000 BTC 22,512,627.5450 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-05 0.0000 BTC 14,317,521.0960 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 14,883,164.1140 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 14,397,351.6860 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 17,083,741.2520 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...3435