Crypto exchange OKEx

Market Gifto (GTO) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: GTO-BTC
123...2526
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-18 0.0000 BTC 71,811,717.5160 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-17 0.0000 BTC 58,475,097.2830 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-16 0.0000 BTC 64,513,225.7790 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-15 0.0000 BTC 77,477,728.6440 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-14 0.0000 BTC 65,316,702.5810 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-13 0.0000 BTC 68,959,317.4720 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-12 0.0000 BTC 54,812,611.5580 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-11 0.0000 BTC 48,129,296.9180 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-10 0.0000 BTC 46,245,070.4800 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-09 0.0000 BTC 42,117,571.2370 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-08 0.0000 BTC 47,998,604.4640 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-07 0.0000 BTC 70,612,959.4530 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-06 0.0000 BTC 52,532,456.0780 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-05 0.0000 BTC 40,147,277.8780 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-04 0.0000 BTC 40,379,087.4170 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-03 0.0000 BTC 32,897,521.3730 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-02 0.0000 BTC 56,844,158.5750 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-01 0.0000 BTC 47,961,036.3950 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-30 0.0000 BTC 35,320,587.9460 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-29 0.0000 BTC 48,538,698.2390 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-28 0.0000 BTC 47,475,454.7530 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-27 0.0000 BTC 45,875,901.1660 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-26 0.0000 BTC 46,766,291.1920 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-25 0.0000 BTC 42,172,070.4160 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-24 0.0000 BTC 50,987,878.6010 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-23 0.0000 BTC 45,792,178.7860 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-22 0.0000 BTC 54,198,263.3420 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-21 0.0000 BTC 50,919,472.6210 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-20 0.0000 BTC 65,736,294.7030 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-19 0.0000 BTC 42,715,882.2420 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-18 0.0000 BTC 51,115,436.5630 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-17 0.0000 BTC 35,146,970.2320 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-16 0.0000 BTC 40,611,872.1840 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-15 0.0000 BTC 41,432,225.7050 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-14 0.0000 BTC 39,434,072.1190 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-13 0.0000 BTC 49,326,469.0240 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-12 0.0000 BTC 40,939,109.9000 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-11 0.0000 BTC 60,450,980.6150 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-10 0.0000 BTC 59,556,548.0640 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-09 0.0000 BTC 40,352,074.9820 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-08 0.0000 BTC 57,673,763.8100 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-07 0.0000 BTC 49,264,159.5160 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-06 0.0000 BTC 54,353,337.9560 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-05 0.0000 BTC 37,529,396.7200 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-04 0.0000 BTC 53,042,678.7440 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-03 0.0000 BTC 52,861,517.3580 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-02 0.0000 BTC 70,040,971.3250 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-01 0.0000 BTC 27,680,287.2640 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-31 0.0000 BTC 17,758,684.4500 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-30 0.0000 BTC 20,913,666.8240 GTO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2526