Crypto exchange Kucoin

Market KardiaChain (KAI) / Ethereum (ETH)

Identifier on Kucoin: KAI-ETH
123...910
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-08 0.0000 ETH 475,678.7772 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-07 0.0000 ETH 541,376.4182 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-06 0.0000 ETH 781,167.1843 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-05 0.0000 ETH 618,665.7240 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-04 0.0000 ETH 1,148,995.2849 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-03 0.0000 ETH 901,136.8738 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-02 0.0000 ETH 539,367.0643 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-12-01 0.0000 ETH 918,568.7574 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-30 0.0000 ETH 553,434.3746 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-29 0.0000 ETH 925,767.6397 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-28 0.0000 ETH 1,523,405.2181 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-27 0.0000 ETH 1,628,695.1857 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-26 0.0000 ETH 3,626,274.5485 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-25 0.0000 ETH 3,640,455.6597 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-24 0.0000 ETH 3,410,716.9439 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-23 0.0000 ETH 2,005,317.5602 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-22 0.0000 ETH 2,201,898.8112 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-21 0.0000 ETH 1,899,409.3627 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-20 0.0000 ETH 1,067,446.8010 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-19 0.0000 ETH 1,317,737.3091 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-18 0.0000 ETH 1,982,379.7709 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-17 0.0000 ETH 2,894,441.2239 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-16 0.0000 ETH 3,028,216.4732 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-15 0.0000 ETH 1,600,874.3675 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-14 0.0000 ETH 1,315,411.5651 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-13 0.0000 ETH 1,460,436.8603 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-12 0.0000 ETH 2,900,368.6122 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-11 0.0000 ETH 2,850,325.1500 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-10 0.0000 ETH 3,247,392.5762 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-09 0.0000 ETH 1,465,176.6404 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-08 0.0000 ETH 2,335,009.4677 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-07 0.0000 ETH 2,551,945.6390 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-06 0.0000 ETH 1,502,761.9271 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-05 0.0000 ETH 2,351,618.8828 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-04 0.0000 ETH 1,408,582.3730 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-03 0.0000 ETH 1,070,214.4118 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-02 0.0000 ETH 847,157.0686 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-11-01 0.0000 ETH 786,177.2600 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-31 0.0000 ETH 1,319,685.7133 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-30 0.0000 ETH 1,371,053.2446 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-29 0.0000 ETH 587,684.8905 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-28 0.0000 ETH 695,655.8305 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-27 0.0000 ETH 890,188.9378 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-26 0.0000 ETH 2,478,984.1110 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-25 0.0000 ETH 1,265,386.8156 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-24 0.0000 ETH 436,096.7769 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-23 0.0000 ETH 1,181,556.9021 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-22 0.0000 ETH 6,321,567.5515 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-21 0.0000 ETH 409,095.2581 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-10-20 0.0000 ETH 1,234,687.9485 KAI 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
123...910