Crypto exchange Kucoin

Market Automata Network (ATA) / BTC

Identifier on Kucoin: ATA-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-05 0.0000 BTC 58.4264 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 7,221.1824 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 1,076.0746 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 20,468.8463 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-01 0.0000 BTC 8,223.3901 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-30 0.0000 BTC 4,261.6377 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-29 0.0000 BTC 6,973.6683 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 12,518.7633 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 20,324.4281 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 783.0670 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 309.0338 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 506.3946 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 2,594.9436 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 918.3488 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-21 0.0000 BTC 7,640.9452 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-20 0.0000 BTC 24,408.9516 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-19 0.0000 BTC 5,549.5328 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-18 0.0000 BTC 370.7209 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-17 0.0000 BTC 380.2704 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-16 0.0000 BTC 9,580.2366 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-15 0.0000 BTC 1,979.4276 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-14 0.0000 BTC 18,184.0901 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-13 0.0000 BTC 13,354.2996 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-12 0.0000 BTC 6,093.1599 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-11 0.0000 BTC 42,353.3424 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-10 0.0000 BTC 22,695.6252 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-09 0.0000 BTC 8,070.1986 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-08 0.0000 BTC 25,760.9741 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-07 0.0000 BTC 5,138.9360 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-06 0.0000 BTC 3,373.7696 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-05 0.0000 BTC 4,746.2555 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-04 0.0000 BTC 6,174.0479 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-03 0.0000 BTC 92,714.7748 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-02 0.0000 BTC 11,987.2521 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-01 0.0000 BTC 4,869.1112 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-31 0.0000 BTC 2,370.6114 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-30 0.0000 BTC 581.1304 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-29 0.0000 BTC 1,867.4825 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-28 0.0000 BTC 664.3519 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-27 0.0000 BTC 441.2717 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-26 0.0000 BTC 3,345.8747 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-25 0.0000 BTC 4,187.0241 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-24 0.0000 BTC 3,678.1702 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-23 0.0000 BTC 4,397.3436 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-22 0.0000 BTC 3,044.6046 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-21 0.0000 BTC 26,834.0757 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-20 0.0000 BTC 4,772.1894 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-19 0.0000 BTC 1,133.2800 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-18 0.0000 BTC 57,296.4974 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-17 0.0000 BTC 3,541.0336 ATA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC