Crypto exchange Huobi

Market Xeta Reality (XETA) / Tether (USDT)

Identifier on Huobi: xetausdt
12
Date Price Volume Open Low High Close
2022-09-30 0.0750 USDT 9,187,269.9437 XETA 0.0750 USDT 0.0725 USDT 0.0736 USDT 0.0754 USDT
2022-09-29 0.0723 USDT 15,054,053.4979 XETA 0.0693 USDT 0.0691 USDT 0.0717 USDT 0.0742 USDT
2022-09-28 0.0676 USDT 10,864,425.4276 XETA 0.0696 USDT 0.0655 USDT 0.0663 USDT 0.0686 USDT
2022-09-27 0.0673 USDT 12,784,698.9562 XETA 0.0650 USDT 0.0633 USDT 0.0645 USDT 0.0669 USDT
2022-09-26 0.0681 USDT 24,442,425.5510 XETA 0.0645 USDT 0.0626 USDT 0.0640 USDT 0.0671 USDT
2022-09-25 0.0616 USDT 19,478,034.4590 XETA 0.0599 USDT 0.0596 USDT 0.0602 USDT 0.0621 USDT
2022-09-24 0.0583 USDT 21,986,806.9070 XETA 0.0582 USDT 0.0549 USDT 0.0566 USDT 0.0598 USDT
2022-09-23 0.0596 USDT 15,868,213.3172 XETA 0.0605 USDT 0.0575 USDT 0.0584 USDT 0.0599 USDT
2022-09-22 0.0604 USDT 20,844,868.9084 XETA 0.0592 USDT 0.0584 USDT 0.0590 USDT 0.0591 USDT
2022-09-21 0.0577 USDT 26,848,835.4788 XETA 0.0557 USDT 0.0554 USDT 0.0566 USDT 0.0590 USDT
2022-09-20 0.0573 USDT 23,791,814.7545 XETA 0.0576 USDT 0.0553 USDT 0.0564 USDT 0.0567 USDT
2022-09-19 0.0554 USDT 24,812,473.2361 XETA 0.0537 USDT 0.0500 USDT 0.0509 USDT 0.0579 USDT
2022-09-18 0.0589 USDT 16,640,678.7237 XETA 0.0598 USDT 0.0561 USDT 0.0567 USDT 0.0566 USDT
2022-09-17 0.0612 USDT 15,354,501.3790 XETA 0.0627 USDT 0.0560 USDT 0.0600 USDT 0.0604 USDT
2022-09-16 0.0642 USDT 18,195,656.3918 XETA 0.0637 USDT 0.0614 USDT 0.0634 USDT 0.0642 USDT
2022-09-15 0.0653 USDT 17,874,153.7862 XETA 0.0655 USDT 0.0619 USDT 0.0632 USDT 0.0649 USDT
2022-09-14 0.0646 USDT 17,671,311.4281 XETA 0.0637 USDT 0.0618 USDT 0.0634 USDT 0.0656 USDT
2022-09-13 0.0643 USDT 14,043,333.3334 XETA 0.0631 USDT 0.0592 USDT 0.0626 USDT 0.0632 USDT
2022-09-12 0.0741 USDT 23,022,213.8877 XETA 0.0648 USDT 0.0595 USDT 0.0648 USDT 0.0721 USDT
2022-09-11 0.0617 USDT 19,540,820.0023 XETA 0.0617 USDT 0.0580 USDT 0.0602 USDT 0.0649 USDT
2022-09-10 0.0572 USDT 14,509,299.1286 XETA 0.0564 USDT 0.0552 USDT 0.0558 USDT 0.0618 USDT
2022-09-09 0.0564 USDT 18,028,270.3365 XETA 0.0583 USDT 0.0550 USDT 0.0556 USDT 0.0572 USDT
2022-09-08 0.0563 USDT 17,428,455.7742 XETA 0.0557 USDT 0.0535 USDT 0.0556 USDT 0.0576 USDT
2022-09-07 0.0554 USDT 20,011,116.2491 XETA 0.0567 USDT 0.0532 USDT 0.0546 USDT 0.0556 USDT
2022-09-06 0.0555 USDT 16,299,032.0161 XETA 0.0551 USDT 0.0536 USDT 0.0542 USDT 0.0539 USDT
2022-09-05 0.0576 USDT 22,171,895.3687 XETA 0.0568 USDT 0.0545 USDT 0.0558 USDT 0.0559 USDT
2022-09-04 0.0531 USDT 28,626,284.3445 XETA 0.0514 USDT 0.0494 USDT 0.0511 USDT 0.0562 USDT
2022-09-03 0.0567 USDT 36,061,675.7546 XETA 0.0525 USDT 0.0516 USDT 0.0537 USDT 0.0539 USDT
2022-09-02 0.0508 USDT 21,031,282.2297 XETA 0.0512 USDT 0.0487 USDT 0.0504 USDT 0.0518 USDT
2022-09-01 0.0572 USDT 26,219,835.5115 XETA 0.0541 USDT 0.0510 USDT 0.0523 USDT 0.0517 USDT
2022-08-31 0.0469 USDT 30,187,756.4676 XETA 0.0376 USDT 0.0376 USDT 0.0380 USDT 0.0598 USDT
2022-08-30 0.0401 USDT 17,857,922.3397 XETA 0.0406 USDT 0.0379 USDT 0.0385 USDT 0.0383 USDT
2022-08-29 0.0410 USDT 21,156,409.5099 XETA 0.0402 USDT 0.0402 USDT 0.0407 USDT 0.0407 USDT
2022-08-28 0.0411 USDT 21,865,618.1626 XETA 0.0411 USDT 0.0398 USDT 0.0409 USDT 0.0408 USDT
2022-08-27 0.0422 USDT 26,824,915.4355 XETA 0.0449 USDT 0.0390 USDT 0.0403 USDT 0.0404 USDT
2022-08-26 0.0454 USDT 28,129,106.6601 XETA 0.0452 USDT 0.0426 USDT 0.0443 USDT 0.0459 USDT
2022-08-25 0.0473 USDT 21,542,254.4468 XETA 0.0483 USDT 0.0458 USDT 0.0464 USDT 0.0473 USDT
2022-08-24 0.0448 USDT 20,736,474.2096 XETA 0.0463 USDT 0.0429 USDT 0.0436 USDT 0.0461 USDT
2022-08-23 0.0422 USDT 20,558,525.8243 XETA 0.0389 USDT 0.0379 USDT 0.0389 USDT 0.0464 USDT
2022-08-22 0.0365 USDT 27,874,797.7454 XETA 0.0363 USDT 0.0360 USDT 0.0364 USDT 0.0368 USDT
2022-08-21 0.0371 USDT 23,884,553.5614 XETA 0.0369 USDT 0.0360 USDT 0.0367 USDT 0.0362 USDT
2022-08-20 0.0380 USDT 26,383,244.5745 XETA 0.0367 USDT 0.0360 USDT 0.0362 USDT 0.0369 USDT
2022-08-19 0.0375 USDT 35,489,366.1454 XETA 0.0424 USDT 0.0360 USDT 0.0366 USDT 0.0362 USDT
2022-08-18 0.0436 USDT 21,900,845.0446 XETA 0.0441 USDT 0.0411 USDT 0.0422 USDT 0.0425 USDT
2022-08-17 0.0454 USDT 20,152,421.3767 XETA 0.0458 USDT 0.0441 USDT 0.0447 USDT 0.0451 USDT
2022-08-16 0.0454 USDT 24,853,559.0199 XETA 0.0446 USDT 0.0440 USDT 0.0446 USDT 0.0451 USDT
2022-08-15 0.0435 USDT 21,206,596.7059 XETA 0.0439 USDT 0.0420 USDT 0.0431 USDT 0.0452 USDT
2022-08-14 0.0458 USDT 18,463,490.9513 XETA 0.0458 USDT 0.0430 USDT 0.0439 USDT 0.0440 USDT
2022-08-13 0.0478 USDT 22,022,615.2226 XETA 0.0500 USDT 0.0456 USDT 0.0469 USDT 0.0461 USDT
2022-08-12 0.0488 USDT 20,686,376.3950 XETA 0.0478 USDT 0.0471 USDT 0.0481 USDT 0.0491 USDT
12