Crypto exchange Coinbase Pro

Market Sylo (SYLO) / Tether (USDT)

Identifier on Coinbase Pro: SYLO-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-05 0.0023 USDT 2,139,090.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0023 USDT 0.0024 USDT 0.0023 USDT
2022-12-04 0.0023 USDT 3,009,262.0000 SYLO 0.0024 USDT 0.0023 USDT 0.0024 USDT 0.0023 USDT
2022-12-03 0.0024 USDT 20,427,254.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0027 USDT 0.0024 USDT
2022-12-02 0.0021 USDT 4,669,337.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-12-01 0.0022 USDT 1,358,016.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-11-30 0.0022 USDT 5,533,186.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-11-29 0.0021 USDT 7,699,644.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-11-28 0.0021 USDT 8,379,256.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-11-27 0.0021 USDT 5,093,539.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-11-26 0.0022 USDT 3,605,296.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0022 USDT 0.0023 USDT 0.0022 USDT
2022-11-25 0.0022 USDT 4,651,094.0000 SYLO 0.0024 USDT 0.0021 USDT 0.0024 USDT 0.0022 USDT
2022-11-24 0.0024 USDT 4,426,220.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0022 USDT 0.0025 USDT 0.0024 USDT
2022-11-23 0.0022 USDT 3,504,286.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-11-22 0.0021 USDT 2,969,388.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0020 USDT 0.0023 USDT 0.0021 USDT
2022-11-21 0.0020 USDT 6,850,258.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0020 USDT 0.0023 USDT 0.0020 USDT
2022-11-20 0.0022 USDT 2,120,782.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0022 USDT 0.0024 USDT 0.0022 USDT
2022-11-19 0.0023 USDT 1,831,295.0000 SYLO 0.0024 USDT 0.0023 USDT 0.0024 USDT 0.0023 USDT
2022-11-18 0.0024 USDT 12,655,837.0000 SYLO 0.0026 USDT 0.0023 USDT 0.0027 USDT 0.0024 USDT
2022-11-17 0.0026 USDT 50,118,426.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0033 USDT 0.0026 USDT
2022-11-16 0.0021 USDT 4,329,469.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-11-15 0.0022 USDT 13,682,681.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0019 USDT 0.0024 USDT 0.0022 USDT
2022-11-14 0.0021 USDT 12,088,290.0000 SYLO 0.0019 USDT 0.0019 USDT 0.0025 USDT 0.0021 USDT
2022-11-13 0.0019 USDT 4,980,592.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0019 USDT 0.0022 USDT 0.0019 USDT
2022-11-12 0.0021 USDT 13,139,657.0000 SYLO 0.0020 USDT 0.0020 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-11-11 0.0021 USDT 9,702,358.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0020 USDT 0.0024 USDT 0.0021 USDT
2022-11-10 0.0024 USDT 13,215,215.0000 SYLO 0.0019 USDT 0.0019 USDT 0.0025 USDT 0.0024 USDT
2022-11-09 0.0019 USDT 12,246,751.0000 SYLO 0.0027 USDT 0.0019 USDT 0.0029 USDT 0.0019 USDT
2022-11-08 0.0026 USDT 39,731,605.0000 SYLO 0.0032 USDT 0.0023 USDT 0.0041 USDT 0.0026 USDT
2022-11-07 0.0035 USDT 64,710,450.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0022 USDT 0.0044 USDT 0.0035 USDT
2022-11-06 0.0023 USDT 16,889,745.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0025 USDT 0.0023 USDT
2022-11-05 0.0022 USDT 10,902,655.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-11-04 0.0021 USDT 1,544,753.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT
2022-11-03 0.0021 USDT 1,641,311.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT
2022-11-02 0.0021 USDT 478,285.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT
2022-11-01 0.0021 USDT 1,239,183.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT
2022-10-31 0.0021 USDT 1,617,243.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-10-30 0.0022 USDT 2,125,105.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-10-29 0.0022 USDT 1,505,065.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-10-28 0.0021 USDT 27,733,941.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0024 USDT 0.0021 USDT
2022-10-27 0.0022 USDT 1,350,696.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0022 USDT
2022-10-26 0.0021 USDT 1,896,138.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0021 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-10-25 0.0021 USDT 2,431,453.0000 SYLO 0.0020 USDT 0.0020 USDT 0.0021 USDT 0.0021 USDT
2022-10-24 0.0020 USDT 2,556,726.0000 SYLO 0.0020 USDT 0.0020 USDT 0.0021 USDT 0.0020 USDT
2022-10-23 0.0020 USDT 845,280.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0020 USDT 0.0021 USDT 0.0020 USDT
2022-10-22 0.0021 USDT 7,118,203.0000 SYLO 0.0020 USDT 0.0020 USDT 0.0022 USDT 0.0021 USDT
2022-10-21 0.0020 USDT 1,284,689.0000 SYLO 0.0021 USDT 0.0020 USDT 0.0021 USDT 0.0020 USDT
2022-10-20 0.0021 USDT 9,342,887.0000 SYLO 0.0022 USDT 0.0020 USDT 0.0023 USDT 0.0021 USDT
2022-10-19 0.0022 USDT 1,430,451.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0022 USDT 0.0023 USDT 0.0022 USDT
2022-10-18 0.0023 USDT 2,480,193.0000 SYLO 0.0023 USDT 0.0023 USDT 0.0024 USDT 0.0023 USDT
2022-10-17 0.0023 USDT 2,586,194.0000 SYLO 0.0024 USDT 0.0023 USDT 0.0024 USDT 0.0023 USDT